Projecten

Opdrachtgever Project Korte omschrijving opdracht


ETC/Vereniging Gezonde Waddenmelk Meerwaarde creatie zuivel voor de melkveehouders van de vereniging gezonde waddenmelk.

Het verkennen van mogelijkheden voor  meerwaarde creatie via zuivelproducten.

Welke Food concepten passen bij de Vereniging Gezonde Waddenmelk? Verkennen vervolgfinanciering.

In het kader van Food Nutrition Delta en LaVitella BV Uitvoerbaarheid van extractie van koolzaadeiwit uit regionaal verbouwd koolzaad en haalbaarheid van toepassingen (bijv. als vleesvervanger en in bakkerij grondstoffen) Beschrijven projecttoets, uitvoeren haalbaarheid Quick Scan; het vormen van een consortium met telers, met de processors en met bedrijven die vleesvervangers en bakkerijproducten produceren.
Cleanlight BV Ontwikkeling en marktintroductie van UV-gewasbescherming Marktonderzoek; het mee opzetten van een licentiehouderorganisatie; het initiëren en runnen van projecten voor verkoopbevordering en ontwikkeling; het onderhouden van strategische contacten met licentiehouders; investeerders, ketenpartijen; telers; onderzoekinstellingen.
In het kader van Meluna Agrifood Ontwikkeling en marktintroductie van Delayed Luminescense (DL) meetmethode voor de kwaliteit van tomaten, kiemkracht zaden e.d. Fondswerving, het verzorgen van de contacten naar de markt: pionierverkoop; samenwerkingspartners opsporen etc. Kenmerk van de DL-methode(spectofotometrisch) is dat met deze methode integrale kwaliteit kenmerken als rijp- en hardheid; kiemkracht; embryo- kwaliteit kunnen worden gemeten en voorspeld.
Blgg Marktonderzoek voor mogelijkheden in de Poolse markt. Verkenning van de mogelijkheden op de Poolse markt voor laboratorium analyses met advies. Aanbeveling voor verdere aanpak inclusief samenwerkingspartners.
Lebokaas FND- haalbaarheidsstudie Technische en economische haalbaarheid van grasroomkaas met gezonde vetzuren Projectleider; medeopstellen subsidieaanvraag en verzorgen van de eindrapportage. De vraag was in hoeverre is het technisch en economisch mogelijk om grasroomkaas met gezonde vetzuren te produceren en te vermarkten aan de retail. En in hoeverre zijn de snelle analysemethoden NIRS en DL van belang voor het productieproces.
Blgg i.s.m. Meluna Agrifood FND-project: technische en economische haalbaarheid van DL/NIRS meter voor vaststellen groente en fruitkwaliteit Indienen subsidie aanvraag; uitvoeren ketenonderzoek(retail, veilingen). En onderzoek naar de economische haalbaarheid. De onderzoekvraag was in hoeverre is het technisch en economisch aantrekkelijk om de DL en de NIRS methode te combineren in één sensor om de kwaliteit van groenten en fruit te meten.
Cleanlight Marktonderzoek naar mogelijkheden UV-gewasbescherming in de Fruitteelt Opstellen subsidieaanvraag en uitvoeren van marktonderzoek in de keten van retail tot teler. Het doel was de mogelijkheden in de fruitteelt te inventariseren en samenwerkingspartners te zoeken voor de verdere marktintroductie.
CRV Inventarisatie naar de mogelijkheden voor snelle meetmethoden in melk voor het monitoren van voeding en gezondheid van melkvee Uitvoeren Quick Scan naar de huidige stand van zaken van snelle meetmethoden via interviews bij verschillende bedrijven zoals melkmachineproducenten, leveranciers van labapparatuur en bij onderzoeksinstellingen. Daarnaast het opstellen van aanbevelingen voor vervolg.
FAPS, Gibogroep, Blgg Marktoriëntatie voor mogelijkheden onafhankelijke adviesorganisatie voor eigenaren van biogasinstallaties Marktanalyse met SWOT en aanbevelingen voor plan van aanpak. Het idee is om met bouwer van biogasinstallaties, accountant en laboratorium een adviesorganisatie op te richten voor eigenaren van biogasinstallaties. Voor advies bij voorbereiding van de bouw, tijdens de bouw en als de installatie operationeel is.
Mc Cain AKK-ketenproject OPT-A-Co, Initiatiefnemer, opstellen subsidieaanvraag en projectleiding. Ketenproject: Optimalisatie van de productie en van de logistiek van co-producten en een betere acceptatie van de co-producten.
Nutriënten Management Instituut(NMI) Hetzelfde product voor andere markten. Inventarisatie nieuwe opdrachtgevers buiten de bestaande markt. Dit betrof vooral de Zuivelindustrie, Waterschappen, Provinciale Overheden, Mengvoerindustrie en Organisaties voor Natuurbeheer.
WUR; Agro Management Tools(AMT) Reductie administratieve lasten melkveehouderij Projectleider: inventarisatie van mogelijke projecten waarmee een reductie van administratieve lasten kan worden bereikt in de melkveehouderij.
WUR; Agro Management Tools(AMT) Naar een verbeterde administratie van diergeneesmiddelen Opstellen projectplan, het mobiliseren van partijen en fondswerving. Partijen ondermeer Dierenartsen, KNMVD, AUV, Zuivelindustrie, GD, LNV.
Blgg-Duitsland De markt voor Blgg-veehouderij producten in Duitsland Marktverkenning, marktanalyse en het realiseren van samenwerkingsverbanden met laboratoria.
LNV/VROM Bureau Nitraatprojecten Projectsecretaris Nitraatprojecten. Dit betrof het gedelegeerd opdrachtgeverschap vanuit de LNV en VROM richting de projectleiders van de diverse Nitraatprojecten.
Dutch Organic Fertilizer Company(DOFCO) Trends in de kunstmestmarkt in Nederland Quick scan over het actuele beeld en de toekomstverwachtingen van de kunstmestdistributie in Nederland en mogelijke links met het gebruik van dierlijke meststoffen.
Blgg-Belgie Blgg on the move in België! Dit betreft marktanalyse, het acquireren bij grote opdrachtgevers en het realiseren van samenwerkingsverbanden. Partijen zijn de Mengvoederindustrie, de Conserven- en Diepvriesgroente-industrie de Meststoffenhandel, Laboratoria en Belangenorganisaties in België.
Soil Food Web Europe(SFE) Beelden voor biologische kwaliteit Het ingang zetten van het idee om met behulp van de zogenaamde chroma-analysemethode, de kwaliteit van goed geteelde groenten bij de consument zichtbaar te maken. Dit betekende het idee ontwikkelen, het mobiliseren van partijen( PPO, EOSTA(groothandel in biologische groenten), de Natuurvoeding Winkelorganisatie) en het realiseren van samenwerking en van fondswerving.
Blgg-Spanje Kansen voor Blgg in Spanje Quick scan marktkansen voor Blgg-veehouderij-producten in Spanje
WUR; Praktijkonderzoek voor de Veehouderij Onderzoek en voorlichting in de Paardenhouderij Quick scan naar de behoefte aan onderzoek en aan voorlichting voor de paardenhouderij in Nederland(belangenorganisaties, industrie, paardenhouders, onderzoekers etc.) .